Adatkezelési tájékoztató

“Elképzelésből valóság, a legtöbbet hozzuk ki cégéből”

Adatkezelési tájékoztató

A SG Opus Consulting Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66.; a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikke szerint tájékoztatja az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, az Érintett hozzájárulásán, valamint az Érintett és az Adatkezelő között létrejövő szerződés létrehozásához, illetve teljesítéséhez szükséges adatkezelése a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) alapul. Személyes adatainak megadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bek. a) -b) pontjai szerint kezeli az Érintett alábbi személyes adatait:

 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • székhely,
 • adószám,
 • születési hely, idő.

A fenti személyes adatokat az Adatkezelő az Érintettel kötött szerződés - különösen, de nem kizárólag

 • munkaviszony, megbízási jogviszony - teljesítése,
 • a szerződésből fakadó elszámolás teljesítése,
 • a felek közötti szerződés tárgyként rögzített pályázat, projekt teljesítéséhez szükséges hatóságokkal, partnerekkel való együttműködés, kapcsolattartás.

Az Adatkezelővel kötött szerződéssel, valamint adatainak megadásával (így nevének, születési helyének, idejének, lakcímének, telefonszámának, illetve e-mail címének) megadásával az Érintett kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Az adatokat kizárólag az Adatkezelő felelős munkatársai ismerhetik meg.

Az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek:

 • olyan hatóságokhoz, szervekhez, partnerekhez, amelyek az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződéses jogviszony teljesítéséhez, a szerződés tárgyaként meghatározott projekthez pályázatok beadáshoz, elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.
 • az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez annak érdekében, hogy a Érintettre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek.

Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra, átadásra, illetve felfedésre kerüljenek.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig vagy, a szerződéses jogviszony végégig tart. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel visszavonhatja. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak, amelynek eléréséhez az adott adat szükséges.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Esetleges adatvédelmi incidens esetén az Érintett tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről; amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 34. cikkében meghatározott módon.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat és tiltakozási jog, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 23. §-ában meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint az őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Ezen túlmenően az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

 • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
 • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
 • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;

ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9) jogosult bejelentést tenni.

Az Adatkezelő neve és elérhetősége: SG Opus Consulting Kft

Az Adatkezelő e-mail címe: info@sg-consulting.hu

Az Adatkezelő levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.