PM – Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program

“Elképzelésből valóság, a legtöbbet hozzuk ki cégéből”

2021.04.01

PM – Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program

Támogatásban részesíthetők köre, támogatás nyújtásának feltételei: Közép- és nagyvállalatok, amelynek átlagos statisztikai létszáma a kapcsolt vállalkozásokat is beleszámítva legkésőbb a projekt befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt, és ezt a fenntartási időszak alatt is fenntartja, továbbá amennyiben:
 • a fejlesztendő tevékenységnek az alábbi (al)ágazatok valamelyikébe kell esnie:
  • feldolgozóipar- (TEÁOR 10-33)
  • építőipar (TEÁOR 41-43)
  • raktározás, tárolás (TEÁOR 52.1)
  • nagykereskedelem és kiskereskedelem (TEÁOR 46-47): ebben az esetben a fejlesztésnek élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására kell irányulnia
 • fejlesztendő tevékenységek és jogcímek:
  • Induló- vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások támogatása esetén a támogatást igénylő technológiai korszerűsítésére, kapacitásainak bővítésére kell irányulnia
  • Bővítő vagy pótló beruházások támogatása ideiglenes jelleggel, a COVID-19-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítés céljából
 • a fentieken túlmenően a fejlesztendő tevékenység meglévő kapacitások fenntartására, felújítására is irányulhat
 • Magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkezik a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása
 • legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel rendelkezik
 • kapcsolt és partnervállalkozásokkal egybeszámítva a legutolsó lezárt üzleti év árbevétele és a mérlegfőösszege is (külön-külön!) meghaladja a projekt összköltségét
 • a beruházás az előző évi árbevételhez viszonyítva növekedést eredményez
 • munkahelyteremtési célú beruházás esetén:
  • új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt befejezésétől számított 60 napon belül
   • újonnan felvett munkavállaló előző 12 hónapban, valamint a legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a pályázó, valamint annak kapcsolt- partner, vagy természetes személy tulajdonosához kötődő vállalkozásnál
   • csak MT-s jogviszony számít
 • legalább 25%-os önerő, amelyet igazolni kell
 • nagyvállalkozás esetén vállalja, hogy a nagyvállalati méretet a fenntartási időszak végéig fenntartja
 • középvállalkozás esetén pedig vállalja, hogy a statisztikai létszám nem csökken 150 fő alá
 • a Pályázó által Magyarországon foglalkoztatottak száma meghaladja az 50 főt
Nem nyújtható támogatás:
 • vállalkozásban történő részesedés szerzésére
 • a pályázónak lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett
 • ha a kapcsolt vállalkozásokkal egybeszámított foglalkoztatotti létszám eléri a 12 ezer főt
  • kivéve a lenti tevékenységeknél
 • ha a pályázó nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
 • kutatási infrastruktúra kiépítéséhez
 • benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti vagy a lízingszerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy a bérleti vagy a lízingszerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja
 • benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja
Kivéve az alábbi tevékenységeknél:
 • 10.11. Húsfeldolgozás, - tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása,
 • 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 15.11. Bőr, szőrme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari termék gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz, cementtermék gyártása, 25.11 Fémszerkezet gyártása,
 • 29.10. Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
Támogatható tevékenységek
 • induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások
  • ehhez kapcsoló energiahatékonysági beruházások
  • ehhez kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházások
 • bővítő vagy pótló beruházások támogatása, amennyiben a támogatást igénylő:
  • igazolja, hogy a koronavírus-járvány következtében pénzügyi vagy gazdasági nehézségei keletkeztek
  • igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett
  • nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el
Támogatás mértéke, összege:
 • legkisebb projektméret 100 millió forint:
  • a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot
 • elszámolható költségeken belül a gépek, berendezések beszerzési értéke el kell, hogy érje a projekt összköltségének legalább 25%-át el).
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás maximum 75% lehet
 • maximum 50%-os intenzitás
Fenntartási kötelezettség:
 • Bővítő vagy pótló beruházások támogatása ideiglenes jelleggel, a COVID-19-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítés céljából esetén a projekt befejezését követő 3 évig1
 • középvállalkozás esetén szintén a projekt befejezését követő 3 évig
 • egyéb esetekben pedig a projekt befejezését követő 5 évig
Elszámolható költségek:
 • technológiai korszerűsítést eredményező minimum nettó 200.000 Ft értékű eszköz, valamint:
  • ezek tartozéka akkor is támogatható, ha 200.000 Ft alatti értékű
  • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés, betanítás
  • eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez
 • az eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége
 • az eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás (ide nem értve a bontást), korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges)
 • eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben
 • eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése
 • az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára
 • az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költsége
 • az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének időpontja
 • induló- vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások támogatása esetén csak új eszközök elszámolhatóak
Eszközök, immateriális javak beszerzésének szabályai: Immateriális javak:
 • kizárólag a támogatást igénylő és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat
 • az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik
 • piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,
 • legalább fenntartási időszak végéig a támogatást igénylő eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,
 • az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki.
Eszközök:
 • támogatást igénylőnél vagy beszállítónál kihelyezve lehet felhasználni
  • kihelyezés esetén:
   • támogatást igénylő tulajdonában kell maradnia az eszköznek
   • a beszállító vállalkozás a kihelyezett eszközökkel a támogatást igénylő részére gyárt és szállít alkatrészeket
   • a támogatásban részesült helyen, vagy az Atr. 25.§ (1) bekezdés szerint azonos, vagy magasabb támogatási intenzitású régióban működő vállalkozásnál a támogatást igénylővel piaci áron kötött beszállítói szerződés birtokában lehet felhasználni
 • a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet
Nem elszámolható költségek:
 • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, általuk nyújtott szolgáltatás, általuk forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, továbbá az általuk végzett, új eszköz működtetéséhez
 • a már meglévő termelőkapacitások költöztetése
 • földterület, telek vásárlása
 • meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését
 • eszközök leszerelési költsége, ingatlanok esetében a bontási költség
 • olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a támogatást igénylő csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be
 • azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak
 • készletek, fogyasztási cikkek, járművek beszerzése
Biztosíték:
 • a teljes támogatásra kell biztosítékot nyújtani
  • a biztosítéknak a fenntartási időszak végét követő 60-ik napig kell fennállnia
  • a megvalósítást követő 2. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadását követően a biztosítékot maximum a támogatás 50%-ig lehet csökkenteni
 • biztosíték lehet:
  • bankgarancia
  • biztosítók és/vagy a támogatást igénylő tulajdonosa(i) által vállalt készfizető kezesség vagy garancia (maximum a támogatás 75%-ra terjedhet ki)
  • Támogató előírhatja a Pályázó fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízást is
Finanszírozás formája:
 • utófinanszírozás: benyújtott számlák alapján utólagos kifizetés
 • lehetőség van maximum 50%-os előleg igénylésére:
  • ilyenkor a kifizetéstől számított maximum 12 hónap elteltével el kell számolni az előleggel
  • az előleggel történő elszámolásig további támogatás nem folyósítható.
Agency