2020-1.1.2-PIACI KFI

“Elképzelésből valóság, a legtöbbet hozzuk ki cégéből”

2021.04.01

2020-1.1.2-PIACI KFI

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
Kinek Támogatási kérelem az
„A” alprogram esetén önállóan és konzorciumi formában,
„B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában nyújtható be.

 1. Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, amelyek
  • kettős könyvvitelt vezetnek,
  • nem tartoznak a KATA hatálya alá és
  • minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évvel rendelkeznek
  • amelynek 2019. évi átlagos statisztikai létszáma minimum 10 fő
 2. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek
  • 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek és
  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesítettek államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények.
  • a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
  • Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.
 3. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek
  • 311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek és
  • a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 4. Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek
  • 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,
  • kettős könyvvitelt vezetnek,
  • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
  • minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

Az „A” alprogram esetén:
 • csak az a) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet,
 • a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.
A „B” alprogram esetén:
 • konzorciumvezető csak az a) pont szerinti vállalkozás lehet;
 • konzorciumi tag az a)-d) pontban foglalt szervezetek bármelyike lehet;
 • a konzorciumban legalább egy pályázónak közép- vagy nagyvállalkozásnak kell lennie;
 • a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás időszaka alatt,
 • a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.
Megvalósítható tevékenységek Önállóan támogatható tevékenységek
 1. Kísérleti fejlesztés:
 2. Jelen Felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 50%-át.

  Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 3. Alkalmazott (ipari) kutatás:
 4. Alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges. Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek. E feltétel teljesítésének igazolását a szolgáltatást nyújtó által kiállított árajánlathoz mellékletként csatolni szükséges.
 5. Eszközbeszerzés
 6. Immateriális javak beszerzése
 7. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
 8. Projekt koordinációs tevékenység
 9. Közbeszerzési tevékenység
 10. Piacra jutási tevékenység
 11. Iparjogvédelmi tevékenység
A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett Magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet (Budapest is!).
Támogatás jellemzői: az „A” alprogramban:
 • minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,
 • minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és
 • maximum 400 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt).

a „B” alprogramban:
 • minimum 400 millió Ft és
 • maximum 800 millió Ft.

Támogatási intenzitás:
 • de minimis támogatás esetén maximum 70%
 • egyéb támogatási kategóriákban 20-40% között
Agency